สถานที่ : อาคารนรินทรเทพ (อาคาร 6)  ชั้น 3 ห้อง 631

วิทยากรแกนนำระดับ ม.ต้น
    1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม      
    2. นายยอดชาย  เพียรดี
    3. นายถาวร  ในหนึ่ง

วิทยากรแกนนำระดับ ม.ปลาย
    1. นางพัสณีย์  บุญยง      
    2. นางศุภวรรณ  โสวภาค
    3. นายนฤพนธ์  สายเสมา

 1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้

          1เพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจความหมาย  ประเภท  และขั้นตอนการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์

          2)  นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ตามความสนใจ

2. ข้อมูลความรู้ 

          1ความหมาย  ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์
          2)  ขั้นตอนการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
          3)  บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์

          4ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

3. วิธีการใช้ฐาน

          (ให้นักเรียนศึกษาภายใน  1  ชั่วโมง)
          1)  ศึกษาความหมาย  ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์
          2)  ศึกษาขั้นตอนการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
          3)  ศึกษาบทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์
          4)  ศึกษาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

          5)  ฝึกเขียนหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ตามที่นักเรียนสนใจ

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

 

ลำดับ

การปฎิบัติ

เวลาที่ใช้

1.

ศึกษาวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐาน

5 นาที

2. 

ศึกษาความหมาย  ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์

5 นาที

3.

ศึกษาขั้นตอนการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์

20 นาที

4.

ศึกษาบทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์

5 นาที

5.

ศึกษาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

5 นาที

6.

ฝึกเขียนหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ตามที่นักเรียนสนใจ

10 นาที