สถานที่ : อาคารนรินทรเทพ (อาคาร 6)  ชั้น 3 ห้อง 631

วิทยากรแกนนำระดับ ม.ต้น
    1. นางวรรธนีย์  ทองนรินทร์     
    2. นายปัญจาภรณ์  กันตยาสกุล

วิทยากรแกนนำระดับ ม.ปลาย
    1. นางศุภวรรณ  โสวภาค      
    2. นายสังเวียน  ประคองชื่อ

 1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1.1 อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ในการใช้ Program GSP เบื้องต้นให้กับนักเรียน     1.2 ฝึกทักษะให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP     1.3 คัดสรรตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้น

2. ข้อมูลความรู้ 
    โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นระบบซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ตั้งแต่จำนวน การวาดรูปร่าง ที่มีความซับซ้อน การวัด คำนวณค่าต่างๆ ที่ให้ความแม่นยำการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้รวดเร็ว และยังสามารถออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ โปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โปรแกรม GSP เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) นอกจากนี้ การใช้โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์ และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอันได้แก่ ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านศิลปะ     1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม GSP     2. เนื้อหาความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์     3. การนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

3. วิธีการใช้ฐาน
    3.1 การประชุมวางแผน กลุ่มวิทยากร/ครู/นักเรียนแกนนำในการปฏิบัติงาน     3.2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้                                                                                       3.3 ให้ความรู้กับนักเรียนพร้อมทั้งมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่เกิดขึ้น     3.4 มีการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

 D:\วรรธนีย์\เศรษฐกิจพอเพียง-60-gsp\1.jpgD:\วรรธนีย์\เศรษฐกิจพอเพียง-60-gsp\20.jpg


 D:\วรรธนีย์\เศรษฐกิจพอเพียง-60-gsp\5.jpgD:\วรรธนีย์\เศรษฐกิจพอเพียง-60-gsp\11.jpg

 


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ 

ลำดับที่

กิจกรรม

จำนวนคาบ

1

ปฐมนิเทศ  แนะนำโปรแกรม GSP เช่น เมนูการทำงานต่าง ๆ

1

2

การสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานที่มีขนาดคงที่ และสามารถปรับขนาดได้

3

3

การฝึกใช้เมนูต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ให้มีการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ มีความเป็นพลวัต

5

4

ฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

6

5

ให้นักเรียนทำงานกลุ่มเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามหัวข้อที่กำหนด

3

6

นำเสนอผลงาน

2