สถานที่ : อาคารอมรเทวินทร์ (อาคาร 3) ชั้น 1 ห้องแนะแนว

วิทยากรแกนนำ
    1. นางกุลธิดา  ชัยเกษมวิไลพร      
    2. นางสิริวรรณ  พูนศิริ               
    3. นางเทียนสว่าง  ศูนย์กลาง                  
    4. นางณิชชา  กลมกลาง         
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่ตนเองสนใจ

2. เพื่อให้นักเรียนได้เลือกสถาบันเพื่อเข้าศึกษาต่ออย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับอุดมศึกษา

4. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางประกอบอาชีพเมื่อจบจากการศึกษาในสาขานั้น ๆ

5. เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รู้สมรรถภาพของตนเอง  มองเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง มองเห็นชีวิตในอนาคต  รู้และปฏิบัติตนอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

6. เพื่อช่วยให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และในโลกกว้าง
    7. เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่นักศึกษาสนใจและเข้าใจในอาชีพนั้น ๆ  อย่างลึกซึ้ง


2. ข้อมูลความรู้ 
การแนะแนวศึกษาต่อนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ตลอดเวลา  ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกวิชาตามความรู้ความสามารถของตนเอง  นักเรียนสามารถเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเองอันจะเป็นแนวทางไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในวิชาที่ตนเองเลือกเรียน  นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จักวางแผนชีวิตในอนาคตและดำเนินชีวิตไปตามที่ตนเองต้องการ  ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น

3. วิธีการใช้ฐาน

1. การให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อดูความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย จุดอ่อนหรือบุคลิกภาพของนักเรียน ที่สัมพันธ์กับอาชีพ

  2. การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล และรายกลุ่มเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
3. การจัดให้มีสารสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

 

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10 นาที