สถานที่ : อาคารอมรเทวินทร์ (อาคาร 3) ชั้น 2 ห้อง สื่อภาษาไทย

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสาวเกล็ดแก้ว  สายแก้ว      
    2. นางสุภาวดี  ขันคำ               
    3. นางสาวบุษบา  ชื่นงาม                  
     
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติการสวดโอ้เอ้วิหารราย     2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้อย่างถูกต้อง     3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจากเรื่องที่สวด     4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     5. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย     6. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข     7. เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการอ่านทำนองเสนาะ     8. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. ข้อมูลความรู้ 

    นักเรียนเข้าใจความเป็นมาของการสวดโอ้เอ้วิหารราย หลักการสวดโอ้เอ้วิหารราย วิธีการสวดโอ้เอ้วิหารราย ขั้นตอนการสวดโอ้เอ้วิหารราย ประโยชน์ของการสวดโอ้เอ้วิหารราย ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารรายในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ธำรงและเผยแพร่การสวดโอ้เอ้วิหารรายให้เป็นที่ประจักษ์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป


3. วิธีการใช้ฐาน
        1. ขั้นตั้งประเด็นปัญหา/สมมติฐาน

            ความหมายและที่มาของการสวดโอ้เอ้วิหารราย วิธีการสวดโอ้เอ้วิหารราย

            กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะการแสวงหา และรวบรวมข้อมูล โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
            1.1 ครูและนักเรียนสนทนา ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย การสวดโอ้เอ้วิหารรายซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ  (กิจกรรมที่ 1)
            1.2 ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสำนวน “โอ้เอ้วิหารราย” มีที่มาอย่างไร
            1.3 นักเรียนร่วมกันระดมความคิดและตั้งสมมติฐานเพื่อค้นหาคำตอบ

                1.4 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 เสร็จแล้วให้ครูหรือวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นผู้ประเมิน ผ่านกิจกรรมที่ 1
        2. ขั้นสืบค้นความรู้

            กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการวางแผน
            2.1 ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับที่มาของการสวดโอ้เอ้วิหารราย (กิจกรรมที่ 2)
            2.2 นักเรียนนักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการชมวิดิทัศน์ลงใน ใบงานกิจกรรมที่ 2

                2.3 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 เสร็จแล้วให้ครูหรือวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นผู้ประเมิน ผ่านกิจกรรมที่ 2         
        3. ขั้นสรุปองค์ความรู้

          3.1 นักเรียนศึกษาวิธีการสวดโอ้เอ้วิหารรายจากครูหรือวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และชมวิดิทัศน์ เกี่ยวกับการสวดโอ้เอ้วิหารรายแต่ละทำนองโดย แบ่งออกเป็น 3 ฐานย่อย ดังนี้ การสวดกาพย์ยานี 11 , การสวดกาพย์ฉบัง 16, การสวดกาพย์สุรางคนางค์ 28
            3.2 ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการฝึกสวดโอ้เอ้วิหารราย
            3.3 นักเรียนฝึกซ้อมและทดสอบ สวดโอ้เอ้วิหารราย (กิจกรรมที่ 3)
            3.4 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3 ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์            

                3.5 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3 เสร็จแล้วให้ครูเป็นผู้ประเมิน ผ่านกิจกรรมที่ 3         
        4
. ขั้นการสื่อสารและการนำเสนอ

            กิจกรรมที่ 4 ขั้นสรุป
            4.1 นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการฝึกสวดโอ้เอ้วิหารราย และทำแผนที่ความคิด (Mind Mapping) (กิจกรรมที่ 4) ได้แนวคิดอะไรและนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร
            4.2 นักเรียนนักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 4 ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์
            4.3 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 4 เสร็จแล้วให้ส่งผลงานผ่านกิจกรรมที่ 4
            4.4 ครูประเมินผลการเรียนรู้ ลงนามรับรองผลการปฏิบัติกิจกรรมฐานโอ้เอ้วิหารราย
            4.5 ครูสรุปผลการเรียนรู้ฐานโอ้เอ้วิหารราย
                  - เสนอผ่านหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    - เสนอผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
                    - เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

        5. ขั้นการบริการสังคมและสาธารณะ (Public Service)

            นักเรียนเผยแพร่ผลงานของตนเอง สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ฐานโอ้เอ้วิหารราย เพื่อให้สมาชิกในโรงเรียนและสังคมได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยดำเนินกิจกรรมบริการสังคมดังนี้

                5.1 เผยแพร่การสวดโอ้เอ้วิหารรายให้แก่ผู้ที่สนใจ นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรและบุคคลทั่วไป

เมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียน

5.2 เผยแพร่หลักการ วิธีการสวดโอ้เอ้วิหารราย ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์

เพจเฟซบุ๊ก โอ้เอ้วิหารรายโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

5.3 เข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารรายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
           กิจกรรมฐานโอ้เอ้วิหารราย ผู้จัดกิจกรรมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถวิเคราะห์การจัดกิจกรรม กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นำไปสู่ความสมดุลยั่งยืนใน 4 มิติ


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะการแสวงหา และรวบรวมข้อมูล

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ความเป็นมาของการสวดโอ้เอ้วิหารราย

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที

 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการวางแผน

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้หลักการอ่านทำนองเสนาะเบื้องต้นและขั้นตอนการสวดโอ้เอ้วิหารราย

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที

 

กิจกรรมที่ 3 สรุปองค์ความรู้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้วิธีการสวดโอ้เอ้วิหารรายแต่ละทำนอง

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติฝึกซ้อมเป็นกลุ่มกลุ่มละ 10 คน

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที

 

กิจกรรมที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนอ

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ทฤษฎีการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสวด

โอ้เอ้วิหารราย ทำแผนที่ความคิด ( Mind Mapping ) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที