สถานที่ : สนามฟุตบอลด้านข้างหอพระสุรธรรมมิ่งมงคล

วิทยากรแกนนำ
      1. นายสงัด  ศรีผ่องงาม
     2. นายชัยพร  สืบนุการณ์
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
    2. เพื่อให้ลูกเสือและผู้สนใจฝึกทักษะการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
    3. เพื่อสร้างผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย

2. ข้อมูลความรู้ 

พิธีเปิด – ปิด การประชุมกอง ( ใช้ในเวลาเรียนปกติ )

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
เปิด  (ชักธงขึ้น – สวดมนต์ – สงบนิ่ง – ตรวจ –แยก)

(1)   เปิด – ผู้กำกับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม

(2) ชักธงขึ้น – เมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว ผู้กำกับสั่งลูกเสือ “กอง – ตรง”

    แล้วลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทำหน้าที่หมู่บริการ ๒ คน เป็นผู้ชักธง คือให้ฝากธงหมู่หรือไม้พลองไว้กับลูกเสือด้านข้าง แล้วเดินเข้าไปห่างจากเสาธง ๓ ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยาหัตถ์ แล้วคนทางขวาก้าวไปข้างหน้า ๒ ก้าว เพื่อแก้เชือกที่ผูกธงออก  ถอยหลังมาที่เดิม ทั้งสองคนช่วยกันชักธง (ให้ผืนธงอยู่ทางด้านขวาของผู้ชัก) 

  ผู้กำกับเป็นผู้สั่งทำความเคารพโดยออกคำสั่ง “กอง  วันทยา-วุธ” (ถ้าลูกเสือไม่มีอาวุธ สั่ง “กอง  วันทยหัตถ์” )  ลูกเสือทั้งหมดทำวันทยาวุธ  ส่วนผู้กำกับและรองผู้กำกับ(ที่อยู่หลังเสาธง) และที่อื่นๆ ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน หมู่บริการนำร้องเพลงชาติ พอธงชาติขึ้นยอดเสาแล้ว คนทางขวา เดินเข้าไปผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนในท่าตรง (ยังไม่ต้องทำวันทยหัตถ์) เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง ๒ ก้าว มาหาคนที่ยืนรออยู่ ทั้งสองคนทำวันทยหัตถ์ ลดมือลง (ขณะนี้แถวครึ่งวงกลมทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยาวุธ  วิ่งกลับเข้าที่ของตน แล้วนำธงหมู่หรือไม้พลองมาทำวันทยาวุธเหมือนลูกเสือในแถว ส่วนผู้กำกับและผู้บังคับบัญชาอื่นๆ ให้ลดมือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่ชักธง (ก่อนวิ่งกลับเข้าที่) ผู้กำกับสั่งว่า “เรียบ –อาวุธ” (ถ้าลูกเสือไม่มีอาวุธ สั่ง “มือลง”) ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน

(3) สวดมนต์    พอลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) ทุกคนอยู่ในท่าตรงแล้วถอดหมวก  เตรียมตัวสวดมนต์ โดยให้ยกพลองมาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลองส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว  หมู่บริการนำสวดมนต์

(4) สงบนิ่ง  เมื่อสวดมนต์จบแล้ว  ทุกคนสงบนิ่ง โดยมือขวาจับที่ปีกหมวก เหยียดแขนลงมาแล้วมือซ้ายทับมือขวา  ก้มศีรษะ

(5) ตรวจ การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เล็บ ฟัน อุปกรณ์ที่นัดไว้  ความสะอาดอื่นๆ (ผู้กำกับเป็นผู้สั่งก่อนจะให้ตรวจอะไร) แต่การตรวจในตอนปิดนั้น ให้ตรวจเครื่องแบบอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเหตุว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแต่งกายอาจไม่เรียบร้อยและจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมชนหลายแห่ง ถ้าเครื่องแบบไม่เรียบร้อยจะนำความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้

วิธีตรวจ ตามปกติ ผู้กำกับจะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ แต่บางกรณีรองผู้กำกับไม่อยู่ หรือมีน้อย ผู้กำกับจะให้นายหมู่ตรวจแทนก็ได้ ถ้ารองผู้กำกับตรวจ รองผู้กำกับที่จะไปตรวจนั้นต้องทำความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กำกับเสียก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะรับตรวจ  นายหมู่ลูกเสือสั่งลูกเสือในหมู่ของตนเองว่า “หมู่…..ตรง”  ลูกเสือทุกคนยืนในท่าตรง    นายหมู่สั่ง  “วันทยา –วุธ” นายหมู่ลดมือซ้ายลงแล้วก้าวออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วยกมือซ้ายขึ้นทำวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า “หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว ครับ(ค่ะ)” เมื่อรายงานจบ ลดมือซ้ายลง ให้ถอยหลังเข้าที่ ยกมือซ้ายขึ้นทำวันทยาวุธ แล้วสั่ง “เรียบ  -อาวุธ” และลูกเสือทุกคนยังอยู่ในท่าตรง  ผู้ตรวจจะตรวจนายหมู่ก่อน แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไป  ขณะที่ตรวจลูกหมู่นั้นให้นายหมู่ตามไปด้วย เพื่อจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของลูกเสือ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่กลับเข้าที่ แล้วสั่ง “วันทยา –วุธ” อีกครั้ง นายหมู่กล่าวขอบคุณ  แล้วสั่ง  “เรียบ –อาวุธ” จากนั้นให้นายหมู่สั่ง พัก

     ถ้าลูกเสือไม่มีอาวุธ    นายหมู่ลูกเสือสั่งลูกเสือในหมู่ของตนเองว่า “หมู่…..ตรง”  ลูกเสือทุกคนยืนในท่าตรง
 นายหมู่ทำวันยหัตถ์ (คนเดียว)    นายหมู่ลดมือลงแล้วก้าวออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วยกมือขึ้นทำวันทยหัตถ์
 แล้วรายงานว่า “หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว ครับ(ค่ะ)”

เมื่อรายงานจบ ลดมือลง ให้ถอยหลังเข้าที่ ทำวันทยหัตถ์อีกหนึ่งครั้งแล้วลดมือลง  ลูกเสือทุกคนยังอยู่ในท่าตรง จากนั้นปฏิบัติเหมือนลูกเสือมีอาวุธ ทุกประการ
     รองผู้กำกับที่ไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผู้กำกับทราบ  คนไหนตรวจเสร็จก่อนก็ให้รายงานก่อนโดยไม่ต้องรอกัน 

     ถ้านายหมู่ตรวจ  เมื่อได้ยินคำสั่ง “นายหมู่ตรวจ” ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่ และทำหน้าที่เสมือนนายหมู่  ส่วนนายหมู่ให้ก้าวออกมาข้างหน้าแถวของตน และทำหน้าที่เสมือนรองผู้กำกับ (วิธีตรวจก็เช่นเดียวกันกับรองผู้กำกับตรวจ) และเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ยืนรออยู่ก่อน จนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแล้วจึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กำกับ (นายหมู่บริการอยู่หัวแถว) เพื่อรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อน คนไหนจะรายงานให้ก้าวออกไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพร้อมกับทำวันทยาวุธ แล้วรายงานผลการตรวจเสร็จแล้วลดมือลง ถอยเข้าที่จนครบทุกคน แล้วผู้กำกับจึงสั่งเข้าที่ เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึง ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังกลับเข้าที่ตามเดิม

     จากนั้น ผู้กำกับอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้ แล้วสั่งแถวแยกโดยออกคำสั่งว่า  “กอง-แยก” ให้ลูกเสือทุกคนทำขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป

     ปิด  (นัดหมาย  ตรวจ ชักธงลง เลิก)

     1. ปิด – ผู้กำกับยืนอยู่ที่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม

     2. นัดหมาย – โดยผู้กำกับจะนัดหมายให้ลูกเสือทำอะไรต่อไปหลังจากปิดประชุมกองนี้แล้ว

     3. ตรวจเครื่องแบบ – เหมือนกับการตรวจตอนพิธีเปิด แต่ต้องเดินอ้อมไปตรวจด้านหลังด้วย

     การรายงานก็เช่นเดียวกัน

     จากนั้นผู้กำกับอาจจะพูดอะไรอีกก็ได้

    4. ชักธงลง – ให้หมู่บริการสองคนที่ทำหน้าที่ในตอนพิธีเปิด ฝากธงหมู่หรือไม้พลองกับลูกเสือด้านข้าง แล้วเดินเข้าไปห่างจากเสาธง 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยาหัตถ์ แล้วคนทางขวาก้าวไปข้างหน้า ๒ ก้าว เพื่อแก้เชือกที่ผูกธงออก  ถอยหลังมาที่เดิม ทั้งสองคนช่วยกันชักธง (ให้ผืนธงอยู่ทางด้านขวาของผู้ชัก) ผู้กำกับเป็นผู้สั่งทำความเคารพโดยออกคำสั่ง “กอง  วันทยา-วุธ” (ถ้าลูกเสือไม่มีอาวุธ สั่ง “กอง  วันทยหัตถ์” )   ลูกเสือทั้งหมดทำวันทยาวุธ (ไม่มีอาวุธทำ วันทยหัตถ์)   ส่วนผู้กำกับและรองผู้กำกับ(ที่อยู่หลังเสาธง) และที่อื่นๆ ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน  พอธงชาติลงเรียบร้อยแล้ว คนทางขวาเดินเข้าผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนในท่าตรง (ยังไม่ต้องทำวันทยหัตถ์) เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง ๒ ก้าว มาหาคนที่ยืนรออยู่ ทั้งสองคนทำวันทยหัตถ์ ลดมือลง (ขณะนี้แถวครึ่งวงกลมทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยาวุธ  วิ่งกลับเข้าที่ของตน แล้วนำธงหมู่หรือไม้พลองมาทำวันทยาวุธเหมือนลูกเสือในแถว ส่วนผู้กำกับและผู้บังคับบัญชาอื่นๆ ให้ลดมือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่ชักธง (ก่อนวิ่งกลับเข้าที่)  ผู้กำกับสั่งว่า “เรียบ –อาวุธ” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน
    5. เลิก – ผู้กำกับจะออกคำสั่งว่า “กอง – เลิก” ให้ลูกเสือทุกคนทำวันทยาวุธ  พร้อมพูดว่า “ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ” แล้วลดมือลง ลูกเสือทุกคนจะทำขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป

3. วิธีการใช้ฐาน
      ศึกษาเอกสารความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (50 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้(นาที)

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

ชี้แจงขั้นตอนการเปิด - ปิดประชุมกองลูกเสือ

10

3

ปฏิบัติการเปิด - ปิดประชุมกองลูกเสือ

25

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10ภาพกิจกรรม
Comments