สถานที่ : อาคารไอยราพต (ศิลปะ) ห้อง 1

วิทยากรแกนนำ
    นางอมร  พันชนะ      
    
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. ประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์ในโอกาสวันแม่
2. ข้อมูลความรู้ 
    ความรู้เรื่องทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  การแกะสลักสบู่

3. วิธีการใช้ฐาน
    สาธิตการแกะดอกมะลิจากสบู่ และแสดงผลงานที่สมบูรณ์

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (60 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1.

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2.

เรียนเรื่องทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  การแกะสลักสบู่

5  นาที

3.

สาธิตการแกะสลักดอกมะลิจากสบู่

30 นาที

4.

สรุปวิธีการแกะสลักดอกมะลิจากสบู่ และนำเสนอผลงาน

20 นาที