สถานที่ : อาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ห้องคอมพิวเตอร์

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร     
    2. นายศุภชัย  ราชนู               
    
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการเขียนแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน    
    2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรู้ในชีวิตประจำวัน

2. ข้อมูลความรู้ 
    1. การเขียนแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. เตรียมเครื่องมือ
    2. ทำความเข้าใจเนื้อหา
    3. พัฒนาชิ้นงาน
    4. สรุป  อภิปราย  เสนอแนะ

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (50 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์

5

2

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน

10

3

พัฒนาแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน

30

4

สรุปและประเมินผล

5