สถานที่ : อาคารหอประชุมรวมน้ำใจ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4

วิทยากรแกนนำ
    1. นางปภาดา  เจียมเมืองปัก      
    2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร               
    3. นายศุภชัย  ราชนู                  
    4. นางสาวอุรัจชา  เตียงทอง         
    5. นางอรอนงค์  เนตรถาวร      

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องมีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

  2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการวาดภาพ 3 มิติ  และการแสดงภาพ 3 มิติ

  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างภาพกราฟิกโดยใช้โปแกรมออกแบบ 3 มิติ


2. ข้อมูลความรู้ 
            การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ


3. วิธีการใช้ฐาน

           1. เตรียมเครื่องมือ

2. ทำความเข้าใจเนื้อหา

3. ออกแบบสร้างชิ้นงานการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง

4. สรุป อภิปราย เสนอแนะ


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (50 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลา

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

3 นาที

2

เรียนรู้ทฤษฎีการใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม 3 มิติ

10 นาที

3

เรียนรู้ ปฏิบัติออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

30 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10 นาที