สถานที่ : อาคารเอกอัมรินทร์ (อาคาร 1) ชั้น 3 ห้อง 131

วิทยากรแกนนำ
    1. นางมยุรี  ปัญญาเอก     
    2. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป               
    3. นางสุนทรีย์  ก่อกุศล                  
    4. นายประเสริฐ  ใจองอาจ         
    5. นางสาวศิริรัชต์  อุ่นแก้ว     

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1.1 รู้และเข้าใจความเป็นมาของอาเซียน การจัดตั้งประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก     1.2 รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ     1.3 รู้และเข้าใจกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  เช่นอาเซียน บวก 3 อาเซียนบวก 6

2. ข้อมูลความรู้ 
    2.1 ความเป็นมาของอาเซียน /ประวัติความเป็นมาของอาเซียนประเทศผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ลงนามกันที่กรุงเทพฯ ณ วังสระปทุม  กฎบัตรอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน

    2.2 ประวัติของประเทศสมาชิก  ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว พม่า ไทย เวียดนาม  เรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง  ระบบเงินตรา ธงชาติ ตราประจำแผ่นดิน ดอกไม้ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น     2.3 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจ อาเซียนบวก 3 ได้แก่ประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อาเซียนบวก 6 ได้แก่จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย  กลุ่มประเทศยุโรป


3. วิธีการใช้ฐาน

    3.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ 1. รู้และเข้าใจความเป็นมาของอาเซียน อัตลักษณ์อาซียน สัญลักษณ์อาเซียน 2. รู้และเข้าใจประวัติของประเทศอาเซียน 3. รู้และเข้าใจกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ อาเซียนบวก 3  อาเซียนบวก 6


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5  นาที

2

เรียนรู้ใบความรู้เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน

10 นาที

3

ใบงานที่ 1 เรื่องอัตลักษณ์   สัญลักษณ์อาเซียน

ใบงานที่ 2 เรื่องประวัติประเทศสมาชิกอาเซียน


25 นาที

4

นำเสนอเรื่องอัตลักษณ์ สัญลักษณ์อาเซียน

ประวัติประเทศอาเซียน

10 นาที