สถานที่ : อาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ห้อง Resource Center

วิทยากรแกนนำ
    1. นางปานชนก  ขันอ่อน      
    2. นางสาวกวิตา  อินธิสาร               
    3. นางอัมพร  คนึงเพียร                  
    4. นางดลนภา  พุ่มพุฒ         
    5. นายกัมปนาท  พวงบุญ      

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนใช้ศึกษาหาความรู้
    2. ฝึกทักษะการหาความรู้ด้วยตนเอง 
    3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างเว็บเพจที่สวยงาม

2. ข้อมูลความรู้ 
    1. การออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
    2.  การสร้างแบนเนอร์ของเว็บ
    3.  การตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม  

3. วิธีการใช้ฐาน
    ศึกษาเอกสารความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์การเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (60 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้(นาที)

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้การออกแบบเว็บเพจ ตกแต่งความสวยงาม

20

3

ปฏิบัติการสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

20

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

5


ภาพกิจกรรม