สถานที่ : อาคารศรีสุระ ห้องสมุด ชั้น 2 

วิทยากรแกนนำ
    1. นางรุ้งดาว  กลิ่นหอม      
    2. นางสุภาวดี  ขันคำ               
    3. นางพรมรัตน์  อาจยิ่ง                  
    4. นางสาวอาทิตยา  ดัชถุนาวัตร         
    5. นางศุภกานต์  ใจมั่น
    6. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล      


1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

    2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

    3.  เพื่อฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์

    4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  


2. ข้อมูลความรู้ 
    หน่วยที่  1  เรียนรู้คำศัพท์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

    หน่วยที่  2  บรรณนิทัศน์หนังสือใหม่

    หน่วยที่  3  เซียมซีทายทักรักการอ่าน

    หน่วยที่  4  Happy birthday เฮฮารักการอ่าน

    หน่วยที่  5  หนังสือเล่มโปรด


3. วิธีการใช้ฐาน
    1.  แบ่งนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  ตามความสนใจ

    2.  แต่ละกลุ่มจะมียุวบรรณารักษ์ประจำหน่วยความรู้  เป็นผู้แนะนำวิธีการใช้หน่วยความรู้แต่ละหน่วย

    3.  นักเรียนทำกิจกรรมตามหน่วยความรู้แต่ละหน่วย   เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแต่ละหน่วยความรู้แล้ว  อาจหมุนเปลี่ยนเวียนไปทำกิจกรรมหน่วยความรู้อื่น ๆ ได้  

    4.  สรุป  นำเสนอ  และส่งผลงาน


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละหน่วยความรู้ หมุนเวียนทุกหน่วยความรู้

40 นาที

3

สรุป   นำเสนอ  และส่งผลงาน

(ถ้านักเรียนไม่สามารถส่งผลงานได้  อาจให้ส่งในวันถัดไปได้)

5  นาที