สถานที่ : อาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 2 

วิทยากรแกนนำ
    1. นายกฤษฎากร  แก่นดี      
    2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา               
    3. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล                  
    4. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง         
    5. นายวัชระ  โกติรัมย์      
    6. นางสาวชฎารัตน์  สำนักนิตย์


1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกยุคเทคโนโลยี     2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สืบค้น ออกแบบการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และหุ่นยนต์

2. ข้อมูลความรู้ 
    ความสามารถในการปฏิบัติด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ศึกษาเอกสารการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ     2. ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

10 นาที

3

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10 นาที
ภาพกิจกรรม