สถานที่ : อาคารเบเกอรี่

วิทยากรแกนนำ
    1. นายสงัด  ศรีผ่องงาม      
    2. นายชัยพร  สืบนุการณ์               
    
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้

     1. เพื่อให้ลูกเสือทุกคนมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
      2. เพื่อให้ลูกเสือทุกคนเกิดเจตคติที่ดี่ในการพำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
      3. เพื่อให้ลูกเสือทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบำเพ็ญประโยชน์
      4. เพื่อให้ลูกเสือทุกคนเกิดแนวคิดและสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีในการเป็นจิตอาสา
      5. เพื่อให้ลูกเสือทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. ข้อมูลความรู้ 

     ลูกเสือมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างผลงานในรูปแบบของจิตอาสา หลักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตสำนึกที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติงานในรูปแบบของจิตอาสา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ธำรงรักษาเผยแพร่ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป

3. วิธีการใช้ฐาน

1. ขั้นตั้งประเด็นปัญหา/สมมติฐาน

          ความหมายและที่มาของลูกเสือจิตอาสา  กระบวนการปฏิบัติงานจิตอาสา

           กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะการแสวงหา  กระบวนการสร้างงานจิตอาสา โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

                  1.1 ลูกเสือร่วมสนทนาถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานจิตอาสา
                  1.2 ลูกเสือร่วมสร้างแนวทางรูปแบบการสร้างงานจิตอาสา  โดยกำหนดเป็นโครงสร้างที่มี                                                                        รูปแบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
                  1.3 ลูกเสือร่วมสร้างสมมติฐานแล้วร่วมสร้างผลงานตามเนื้อหาที่กำหนด

2. ขั้นสืบค้นความรู้
กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการวางแผนงาน
                    2.1 ลูกเสือชมผลงานตัวอย่างการปฏิบัติงานจิตอาสา จากแหล่งสืบค้น
                    2.2 ลูกเสือร่วมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการชมวิดิทัศน์ ลงในใบกิจกรรม
3. ขั้นสรุปองค์ความรู้
                   3.1  ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และสาธิตกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์
                   3.2  ลูกเสือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการสร้างงานจิตอาสา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ขั้นการสื่อสารและการนำเสนอ
                 กิจกรรมที่ 4 ขั้นสรุป
                 4.1  ลูกเสือสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
                 4.2  ครูประเมินกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
         
5. ขั้นการบริการสังคมและสาธารณะ (Public Service)

                    ลูกเสือเผยแพร่ผลงาน สามารถสร้างเครือข่ายฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนและสังคมได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยดำเนินกิจกรรมการบริการสังคมดังนี้
                5.เผยแพร่กระบวนการทำงานผู้ที่สนใจ นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรและบุคคลทั่วไป
                     เมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมผลงาน
              
 5.2 เผยแพร่หลักการปฏิบัติงานโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถวิเคราะห์การจัดกิจกรรม กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นำไปสู่ความสมดุลยั่งยืนใน 4 มิติ

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (120 นาที)

กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะการแสวงหา และรวบรวมข้อมูล

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ความเป็นมาของการสร้างงานจิตอาสา

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที

กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการวางแผน

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้หลักการสร้างงานจิตอาสา

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที

 กิจกรรมที่ 3 สรุปองค์ความรู้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้วิธีการสร้างงานจิตอาสา

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที

กิจกรรมที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนอ
 

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ทฤษฎีการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานจิตอาสา   ทำแผนที่ความคิด ( Mind Mapping ) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที


ภาพกิจกรรม