สถานที่ : อาคารเบเกอรี่

วิทยากรแกนนำ
    1. นายวันเฉลิม  อุดมทวี      
    2. นางศุภวรรณ  โสวภาค               
    
เอกสาร