สถานที่ : สมบูรณ์-สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 538

วิทยากรแกนนำ
    1. นายซาง  ถาจ      
    2. นางชริตา  ภาวสิทธิ์               
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวัฒนธรรมเขมรเกี่ยวกับอุปรากรเขมรปักกิ่งได้อย่างถูกต้อง     2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมเขมร     4. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาเขมรได้อย่างถูกต้อง     5. เพื่อฝึกปฏิภาณไหวพรินในการทำกิจกรรม     6. เพิ่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. ข้อมูลความรู้ 

    1. ความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะเขมรสระภาษาเขมร     2. ความรู้เกี่ยวกับสระในภาษาเขมร

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ศึกษาพยัญชนะเขมร     2. ศึกษาสระในภาษาเขมร

    3. ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาเขมร

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 องค์ความรู้และรวบรวมข้อมูล

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้พยัญชนะในภาษาเขมร

20

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

15

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะและวางแผน

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้สระในภาษาเขมร

20

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

15

4

สรุปผลการเรียนรู้

10กิจกรรมที่ 3 สรุปปองค์ความรู้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

ฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาเขมร

20

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

15

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10