สถานที่ : สมบูรณ์-สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 538

วิทยากรแกนนำ
    นางสาวศุภนิดา  เวือมประโคน      
     
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้

1.       เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม เกี่ยวกับเรื่องงอบได้อย่างถูกต้อง

2.       เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.       เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

4.       เพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาเวียดนาม

5.       เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. ข้อมูลความรู้

1.       ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

2.       คำศัพท์


3. วิธีการใช้ฐาน

1.       ศึกษาวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

2.       ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (120 นาที)

กิจกรรมที่ 1 องค์ความรู้และรวบรวมข้อมูล

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้วิถีชีวิตของเวียดนาม เกี่ยวกับเรื่องงอบ

15

3

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10


กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะและวางแผน

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้คำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์

15

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

15

4

สรุปผลการเรียนรู้

10


กิจกรรมที่ สรุปองค์ความรู้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม เรื่องงอบ

15

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

15

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10