สถานที่ : สมบูรณ์-สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง 528

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย      
    2. นางสาวพัชรีย์  พรหมอักษร               
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายวัฒนธรรมการทักทายของชาวฝรั่งเศสและการแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส     2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     3. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้นกันที่ดีในการวางแผนการทำกิจกรรมและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมฝรั่งเศส     4. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้องชัดเจน     5. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. ข้อมูลความรู้ 

    1. ความรู้ทั่วไปของประเทศฝรั่งเศสและวัฒนธรรมการทักทายและแนะนำตัวเป็นภาษาฝรั่งเศส     2. คำศัพท์การทักทายและการแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส


3. วิธีการใช้ฐาน

    1. นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมการทักทายและการแนะนำตัวเป็นภาษาฝรั่งเศส

    2. ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศส

    3. ฝึกปฏิบัติทักทายและแนะนำตัวเป็นภาษาฝรั่งเศส


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ทฤษฎี

25 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

10 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10 นาที