สถานที่ : อาคารคชินทร (อาคาร 2) ชั้น 2 ห้อง 221

วิทยากรแกนนำ
    1. นายวันเฉลิม  อุดมทวี      
    2. นางเทพธีต์  สายหล้า               
    3. นางสุวรรณี  ตระกูลเงินไทย                  
    4. นางผ่องศรี  หงษ์สูง         
    5. นางสาวอรุณรัตน์  ดวงตา      

เอกสาร