สถานที่ : สมบูรณ์-สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง 521

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสาวน้ำอ้อย  เจียมรัมย์      
    2. นายสมปอง  ประทุมปี
    3. นางสาวเพชรลัดดา  บริบูรณ์               
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1.1 เพื่อให้นักเรียนบอกรายละเอียดการออกเสียงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นได้
    1.2 นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
    1.3 เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ข้อมูลความรู้ 
    คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น (สัตว์)

3. วิธีการใช้ฐาน
      3.1 เตรียมสื่อ(PowerPoint)
       3.2 ทำความเข้าใจเนื้อหา
        3.3 ออกแบบสร้างชิ้นงาน(พับกระดาษโอริงามิ)
         3.4 สรุป อภิปราย เสนอแนะ

     4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

     ลำดับ

     การปฎิบัติ

     เวลา

     1

     ชี้แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

     5 นาที

     2

     เรียนรู้คำศัพท์การทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นจากสื่อที่กำหนดให้

     10 นาที

     3

     เรียนรู้ ปฎิบัติการออกแบบสมุดเล่มเล็กจากวัสดุที่ใช้แล้ว

     30 นาที

     4

     นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

     10 นาที