สถานที่ : สมบูรณ์-สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 538

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์      
    2. นางสาวรุ่งทิวา  กิมาวะหา
    3. นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ               
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับอุปรากรจีนปักกิ่งได้อย่างถูกต้อง
    1.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     1.3 เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมจีน     1.4 เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง     1.5 เพื่อฝึกปฏิภาณไหวพริบในการทำกิจกรรม     1.6 เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. ข้อมูลความรู้ 

    2.1 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอุปรากรจีน

    2.2 คำศัพท์


3. วิธีการใช้ฐาน

    3.1 ศึกษาวัฒนธรรมอุปรากรจีน

    3.2 ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน

    3.3 ฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอุปรากรจีน  


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 องค์ความรู้และรวบรวมข้อมูล

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นมาของอุปรากรจีน

15

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

20

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

10


กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะและวางแผน

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้คำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์

15

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25

4

สรุปผลการเรียนรู้

5


กิจกรรมที่ 3 สรุปองค์ความรู้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5

2

เรียนรู้วิธีการทำหน้ากากอุปรากรจีน

10

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

30

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

5