สถานที่ : สมบูรณ์-สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 531

วิทยากรแกนนำ
    1. นางวัลลดา  วรทัต      
    2. นางชริตา  ภาวสิทธิ์
    3. นางลัดดา  ม่วงอร่าม
    4. นางสาวสุทธินี  แก้วงามสอง
    5. นางปิ่นมณี  อมรกุลสวัสดิ์
    6. นางสาวนภสมน  ธนปฐมพงศ์              
   
เอกสาร