สถานที่ : อาคาร 84 ปี  ชั้น 1 ห้องพยาบาล

วิทยากรแกนนำ
    1. นายเพทาย  จิตธรรม      
    2. นางสิริวรรณ  พูนศิริ
    3. นางสมร  แสงชำนิ
    4. นางสาวศิริรัตช์  อุ่นแก้ว
    5. นางสุนันทา  นามสว่าง  
               
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    ล้างมือบ่อยครั้ง  หยุดยั้งเชื้อโรค

2. ข้อมูลความรู้ 
    ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการล้างมือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้     2. ให้ขั้นตอนความรู้ในเรื่องการล้างมือที่ถูกหลักการล้างมือเพื่อป้องกันโรคและควบคุมการแพร่กระจายของโรค
    3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการล้างมือตามขั้นตอนที่ถูกต้อง     4. นักเรียนนำเสนอประโยชน์การล้างมือสรุปผลการเรียนและทำใบกิจกรรม

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

ให้ขั้นตอนความรู้ในเรื่องการล้างมือที่ถูกหลักการล้างมือเพื่อป้องกันโรคและควบคุมการแพร่กระจายของโรค

10 นาที

3

นักเรียนฝึกปฏิบัติการล้างมือตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

25 นาที

4.

นักเรียนนำเสนอประโยชน์การล้างมือสรุปผลการเรียนและทำใบกิจกรรม

10 นาที