สถานที่ : อาคาร 84 ปี  ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสมร  แสงชำนิ      
    2. นางศลิษา  ศรีวิเศษ
    3. นางสาวน้ำอ้อย  เจียมรัมย์
    4. นางสาวรุ่งทิวา  กิมาวะหา
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตที่ดีให้กับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ อบายมุข และสิ่งเสพติด     1.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในตนเอง     1.4 เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของผู้ใหญ่

2. ข้อมูลความรู้ 
    2.1 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอีคิว กิจกรรมการเต้นบีบอย การพัฒนาอีคิวโดยใช้ศิลปะ :  สร้างสุขโดยร้องเพลง  เต้น COVER  DANCE     2.2 ภาพกิจกรรม การเต้นบีบอย การพัฒนาอีคิว การสร้างสุขโดยเพลง การเต้น COVER  DANCE

3. วิธีการใช้ฐาน
    3.1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอีคิว เต้น บีบอย  การพัฒนาอีคิวโดยวาดภาพ  สร้างสุขโดย ร้องเพลง  เต้น COVER  DANCE     3.2 ฝึกปฏิบัติ เต้น บีบอย :  การพัฒนา อีคิวโดยใช้ศิลปะวาดรูป :  สร้างสุขโดยการร้องเพลง  เต้น COVER DANCE

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5

2เรียนรู้เรื่องการพัฒนาอีคิว ความรู้การเต้นบีบอย การสร้างสุข

15

3เรียนรู้กิจกรรมการเต้น บีบอย การพัฒนา อีคิวโดยการใช้ศิลปะการวาดภาพ สร้างสุขโดย ร้องเพลง เต้น COVER  DANCE และฝึกปฏิบัติ

60

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

10