สถานที่ : อาคาร 84 ปี  ชั้น 1 ห้องธนาคารโรงเรียน

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์      
    2. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิชย์
    3. นางสาวลาวัณย์  พุจารย์
    4. นางสาวพชรวรรณ  ศรีพันธ์
    
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง     2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน     3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน     5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น     6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. ข้อมูลความรู้ 

    นักเรียนรู้วิธีการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง / สมาชิกในครอบครัวรู้วิธีการการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย อย่างถูกวิธี ไปใช้ในครอบครัวของตนเอง รู้วิธีการมีออมเงินในอนาคต ฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ


3. วิธีการใช้ฐาน

1. ขั้นตั้งประเด็นปัญหา/สมมติฐาน

            ที่เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของบัญชีรายรับ - รายจ่ายของตนเอง /ครอบครัว และกระบวนการการออม รูปแบบของโครงการธนาคารโรงเรียน

            กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะการแสวงหา และรวบรวมข้อมูล โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
            1.1 ครูและนักเรียนสนทนา ถึงการดำรงชีวิตประจำวันของเรา เราต้องจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว เพื่อสร้างชีวิตให้ดียิ่งขึ้นแล้วให้นักเรียนบอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการรายรับ และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว และบอกที่มาของจัดการรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว (กิจกรรมที่ 1)


            1.2 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์
            1.3 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 เสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงนามรับรองผลงาน เสนอส่งผลงานผ่านกิจกรรมที่ 1


2. ขั้นสืบค้นความรู้

            กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการวางแผน
            2.1 ครูและนักเรียนสนทนา เรื่องข้อมูลที่มาของรายรับ และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว สิ่งที่ช่วยให้การจัดการรายรับ-รายจ่ายของตนเองและ ครอบครัวประสบความสำเร็จในการครองชีพ คือการวางแผนประมาณการ การใช้จ่ายเงิน (กิจกรรมที่ 2)
            2.2 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์
            2.3 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 เสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงนามรับรองผลงาน เสนอส่งผลงานผ่านกิจกรรมที่ 2


3. ขั้นสรุปองค์ความรู้

          3.1 นักเรียนศึกษาวิธีการทำบัญชีรายรับ และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวจากตัวอย่าง
            3.2 ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ โดยใช้หลักธรรมพื้นฐาน วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
            3.3 นักเรียนบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง และครอบครัวประจำสัปดาห์

(กิจกรรมที่ 3)
            3.4 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3 ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน
            3.5 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3 เสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงนามรับรองผลงาน เสนอส่งผลงานผ่านกิจกรรมที่ 3


4. ขั้นการสื่อสารและการนำเสนอ

            กิจกรรมที่ 4 ขั้นสรุป
            4.1 นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง และครอบครัว ทำแผนที่ความคิด ( Mind Mapping ) ( กิจกรรมที่ 4 ) ได้แนวคิดอะไรและนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร
            4.2 นักเรียนนักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 4 ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์
            4.3 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ 4 เสร็จแล้วให้ส่งผลงานผ่านกิจกรรมที่ 4
            4.4 ครูประเมินผลการเรียนรู้ ลงนามรับรองผลการปฏิบัติกิจกรรมฐานธนาคารโรงเรียน
            4.5 ครูสรุปผลการเรียนรู้ฐานธนาคารโรงเรียน
                  - เสนอผ่านหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    - เสนอผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
                    - เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร


5. ขั้นการบริการสังคมและสาธารณะ (Public Service)

            นักเรียนเผยแพร่ผลงานของตนเอง สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ฐานธนาคารโรงเรียน เพื่อให้สมาชิกในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
           กิจกรรมฐานธนาคารโรงเรียน ผู้จัดกิจกรรมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถวิเคราะห์การจัดกิจกรรม กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นำไปสู่ความสมดุลยั่งยืนใน 4 มิติ


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

 

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5 นาที

2

เรียนรู้ทฤษฎีการจัดทำรายรับ-รายจ่ายของตนเองแต่ครอบครัว

10 นาที

3

เรียนรู้ปฏิบัติ

25 นาที

4

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียน

10 นาที