สถานที่ : อาคารเอรวัณ (อาคาร 4)  ชั้น 3 ห้อง 431

วิทยากรแกนนำ
    1. นายสฤษดิ์  สุขยานุดิษฐ      
    2. นายสุพจน์  ประดับศรี
    3. นางพยอม  วิชุมา
    4. นายปรเมศ  กุลรัตน์
            
 เอกสาร