สถานที่ : อาคารนรินทรเทพ (อาคาร 6)  ชั้น 3 ห้อง 631

วิทยากรแกนนำ
    1. นางวิไลจิตร  นพพิบูลย์      
    2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชูแก้ว
            
 1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้

    1. อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ  ในการใช้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ในเกม 180 ไอคิว (คณิตคิดเร็ว)

    2. ฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในเกม 180 ไอคิว (คณิตคิดเร็ว) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ     3. จัดการแข่งขันการคิดเลขเร็ว เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ เข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น


2. ข้อมูลความรู้ 
    กม 180 ไอคิว(คณิตคิดเร็ว) เป็นการตั้งคำถาม โดยกลุ่มตัวเลขหนึ่งหลัก มา 5 ตัวหรือ             4 ตัว และกำหนดผลลัพธ์ สองหลัก หรือสามหลัก มา 1 จำนวน โดยนำมาคิดด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้ครบทุกจำนวน  และใช้ได้จำนวนละครั้งเท่านั้น
    เกม 180 ไอคิว (คณิตคิดเร็ว) เป็นสื่อที่สามารถกระตุ้นการคิดคำนวณ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะคำนวณและการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์อย่างดีเยี่ยม  อีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาไหวพริบด้านอื่นๆ ไปควบคู่อีกด้วย
 3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ประชุมวางแผนกลุ่มวิชาการ /ครู/ นักเรียนแกนนำในการปฏิบัติงาน

    2. ฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในเกม 180 ไอคิว (คณิตคิดเร็ว) โดยแบ่งลำดับดังนี้

ระดับที่ 1 โจทย์ 5 ตัว คำตอบ 2 หลัก (ไม่จำกัดเวลา)

ระดับที่ 2 โจทย์ 4 ตัว คำตอบ 2 หลัก (ไม่จำกัดเวลา)

ระดับที่ 3 โจทย์ 5 ตัว คำตอบ 3 หลัก (ไม่จำกัดเวลา)

ระดับที่ 4 โจทย์ 5 ตัว คำตอบ 2 หลัก ( กำหนดเวลาภายใน 30 วินาที , 20 วินาที)

ระดับที่ 5 โจทย์ 4 ตัว คำตอบ 2 หลัก (กำหนดเวลาภายใน 30 วินาที ,20 วินาที)

ระดับที่ 6 โจทย์ 5 ตัว คำตอบ 3 หลัก (กำหนดเวลาภายใน 30 วินาที , 20 วินาที)

3. ส่งเสริม กำกับ และประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในระดับ  ที่สูงขึ้น

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

วางแผน ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

1 คาบ

2

เรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ในการใช้เพื่อคิดเลขในเกม 180 ไอคิว(คณิตคิดเร็ว)

1 คาบ

3

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 5  ตัว คำตอบ 2 หลัก

(ไม่จำกัดเวลา)

1 คาบ

4

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 4  ตัว คำตอบ 2 หลัก

(ไม่จำกัดเวลา)

1 คาบ

5

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 5  ตัว คำตอบ 3 หลัก

(ไม่จำกัดเวลา)

1 คาบ

6

เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในการคิดโจทย์คละรูปแบบ(ไม่จำกัดเวลา)

1 คาบ

7-8

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 5  ตัว คำตอบ 2 หลัก

โดยใช้เวลา 30 วินาที

2 คาบ

9-10

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 4  ตัว คำตอบ 2 หลัก

โดยใช้เวลา 30 วินาที

2 คาบ

11-13

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 5  ตัว คำตอบ 3 หลัก

โดยใช้เวลา 30 วินาที

3 คาบ

14-15

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 5  ตัว คำตอบ 2 หลัก

โดยใช้เวลา 20 วินาที

2 คาบ

16-17

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 4  ตัว คำตอบ 2 หลัก

โดยใช้เวลา 20 วินาที

2 คาบ

18-19

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ 5  ตัว คำตอบ 3 หลัก

โดยใช้เวลา 20 วินาที

2 คาบ

20

สรุปและประเมินผล

1 คาบ


ภาพกิจกรรม