สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสาววณิชชา    ผลเกิด
    2. นางสาวรัชนีกร      เพียรดี

เอกสาร