สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นายศิริกาญจน์   บรรณวัฒน์
    2. นางสาวรัชนีกร   เพียรดี

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม     2. สามารถนำไปจัดทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆในชีวิตประจำวันได้     3. มีเจตคติที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ประหยัดในการปฏิบัติการทำเครื่องดื่มจนสำเร็จตามขั้นตอน

2. ข้อมูลความรู้ 
    1. ใบความรู้ เรื่องน้ำเพื่อสุขภาพ     2. ชนิดของเครื่องดื่ม     3. การประกอบเครื่องดื่ม     4. การเตรียมวัตถุดิบ     5. การเตรียมภาชนะและเครื่องใช้     6. การตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้

    2. ใบความรู้ เรื่องน้ำเพื่อสุขภาพ     3. ขั้นตอนการปฏิบัติ


ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

http://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/other4/u2-00.png

 

    4. สรุปผลการเรียนรู้


4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับที่

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

วัตถุประสงค์


5 นาที่

2

หลักการเตรียม ประกอบ  จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม
1.การเตรียมเครื่องดื่ม
2.การประกอบเครื่องดื่ม
3.การจัดเครื่องดื่ม
4.การตกแต่งเครื่องดื่ม
5.การบริการเครื่องดื่ม

10 นาที่

3

วิธีการทำน้ำตะไคร้ใบเตย


25 นาที่

4

บทสรุป

10 นาที