สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นายทรงชัย   บุญสุยา
    2. นายสฤษดิ์    สุขยานุดิษฐ               
    3. นายไผ่          พรมเพชร

เอกสาร