3.5 ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นางพัชรี   ศุภเขตกิจ
  
เอกสาร