สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นางพัชรี              ศุภเขตกิจ
    2. นางรัตนาพรรณ   สุขสวัสดิ์
    
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้2. ข้อมูลความรู้ 3. วิธีการใช้ฐาน4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้