สถานที่ : ด้านข้างห้องพักครูเกษตร อาคารคชินทร (อาคาร 2) ชั้น 2 ชั้น 1

วิทยากรแกนนำ
    1. นายสุนทร      คงทน
    2. นายไพสิทธิ์   คงทน
    3. นายครรชิต    คงสำราญ
    
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อศึกษาวิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์     2. เพื่อฝึกปฏิบัติการทำเกษตรแบบอินทรีย์
    3. เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ข้อมูลความรู้ 
    การทำการเกษตรแบบอินทรีย์

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ศึกษาใบความรู้     2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์     3. ลงมือปฏิบัติ     4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1.

ชี้แจงวัตถุประสงค์

5 นาที

2.

เรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบอินทรีย์

10 นาที

3.

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และลงมือปฏิบัติ

30 นาที

4.

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

5 นาที