สถานที่ : ด้านหน้าห้องพักครูเกษตร อาคารคชินทร (อาคาร 2) ชั้น 1

วิทยากรแกนนำ
    1. นางกัลยาณี   สุดเส้นผม
    2. นายครรชิต    คงสำราญ           

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์
    2. เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์
    3. เพื่อฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาอเนกประสงค์

2. ข้อมูลความรู้ 
    1. วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการทำ วิธีการบรรจุภาชนะและการเก็บรักษา

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ศึกษาใบความรู้
    2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
    3. ลงมือปฏิบัติ
    4. การเก็บรักษาและการนำไปใช้
    5. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้  (50 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์

5 นาที

2

เรียนรู้เรื่องการทำน้ำยาอเนกประสงค์

10 นาที

3

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และลงมือปฏิบัติ

30 นาที

4

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

5 นาที