สถานที่ : อาคาร 100 ปี สุรวิทยาคาร

วิทยากรแกนนำ
    1. นายอัษฎา       นวลสะอาด 
    2. นายอัครวัฒน์   คีตภิรมย์
    3. นายศรัทธา      เชิงหอม