สถานที่ : อาคารไอยราพต (ศิลปะ 2) 

วิทยากรแกนนำ
    1. นางนาริวรรณ   คำสิม
    2. นายประสิทธิ์    สมใจหวัง               
   
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
      ประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์ให้เหมาะสมกับวาระและโอกาส

2. ข้อมูลความรู้ 
    ความรู้เรื่อง การออกแบบ ทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและการเก็บรักษา  

3. วิธีการใช้ฐาน
    สาธิตการพ่นทรายจากวัสดุจำพวก แก้ว, กระจก, กระเบื้อง และแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (60 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจง  วัตถุประสงค์และวิธีใช้ฐานการเรียนรู้

5   นาที

2

เรียนรู้เรื่อง  การออกแบบ ทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานและการเก็บรักษา  

10  นาที

3

สาธิต แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. การตัดสติ๊กเกอร์

  2. การพ่นทราย


30 นาที

4

สรุป วิธีการพ่นทราย และนำเสนอผลงาน

15 นาที