สถานที่ : อาคารไอยราพต (ศิลปะ 1) 

วิทยากรแกนนำ
    1. นางรุ่งอรุณ   ปรียานุภาพ
  
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการวาดกับชีวิตประจำวัน
    2. เพื่อเพิ่มคุณค่าสิ่งของและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
    3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนไปสู่เด็กไทยยุค 4.0

2. ข้อมูลความรู้ 
    1. วัสดุ-อุปกรณ์และเทคนิควิธีการใช้สีอะคริลิค (Acrylic)
    2. หลักการใช้สีและหลักการออกแบบ
    3. วิธีการลากและประกอบเส้นด้วยกรวย 
    4. วิธีการปาดสีด้วยเกรียง

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. เรียนรู้เทคนิค วิธีการตามขั้นตอน
    2. ปฎิบัติงานตามขั้นตอน

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (50 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลา/นาที

1.

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5

2.

เรียนรู้การจัดกลุ่มสี การผสมสีและวิธีห่อสีด้วยกรวย

5

3.

เรียนรู้วิธีการลากเส้นและประกอบเส้นจากกรวย

5

4.

เรียนรู้วิธีการปาดสีด้วยเกรียง

5

5.

ปฏิบัติการออกแบบและวาดภาพด้วยกรวยและเกรียง

25

6.

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

5