สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นายไผ่           พรมเพชร
    2. นายทรงชัย    บุญสุยา
    3. นายสิทธิพล   นามสว่าง

เอกสาร