สถานที่ : ด้านข้างอาคารนรินทรเทพ (อาคาร 6) 

วิทยากรแกนนำ
    1. นายไพสิทธิ์  คงทน      
    2. นายสุนทร     คงทน               
    3. นางครรชิต    คงสำราญ

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและฝึกทักษะการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
    1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน ฝึกความขยัน 
อดทน และความรับผิดชอบ
    1.3 สามารถนำความรู้และทักษะไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้

2. ข้อมูลความรู้ 
    ฐานคนเพาะเห็ดจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องประโยชน์ความสำคัญของเห็ด สามารถอธิบายวงจรชีวิตของเห็ด สามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพาะเห็ดตลอดจนปฏิบัติการเพาะเห็ดชนิดต่างๆด้วยวัสดุผสมตามขั้นตอนได้ สามารถปฏิบัติการดูแลก้อนเห็ดจนเกิดดอกและสามารถผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายได้ ด้วยความขยัน อดทน ประหยัด

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ศึกษาเอกสารความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ
    2. ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพชนิดต่างๆได้

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้
ลำดับ              การปฏิบัติ                                                         เวลาที่ใช้(นาที)
   1                      ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้             5
   2                      เรียนทฤษฎีการทำน้ำหมักชีวภาพ                            10
   3                      ปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ                                     25
   4                      นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้                     10