สถานที่ : อาคารนาฏศิลป์และดนตรีไทย

วิทยากรแกนนำ
    1. นาสาวิตรี      ดีประดวง
    2. นางจงชญา   นวลสะอาด             

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อปลูกฝังการละเล่นพื้นบ้านให้กับเยาวชน
    2. เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป

2. ข้อมูลความรู้ 
    1. ประวัติความเป็นมาของการละเล่นพื้นบ้านอีสานใต้
    2. แหล่งข้อมูลและแรงบันดาลใจและนาฏยศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
    3. องค์ประกอบของการละเล่นพื้นบ้านอีสานใต้ 

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ศึกษาวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
    2. เรียนรู้เทคนิค วิธีการ นาฏยศัพท์ การแต่งกายและองค์ประกอบอื่นๆ
    3. ฝึกซ้อม

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (50 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลา/นาที

1.

ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ฐานการเรียนรู้

5

2.

เรียนรู้ข้อมูลและแหล่งที่มา

5

3.

เรียนรู้องค์ประกอบของการแสดงพื้นบ้าน

5

4.

เรียนรู้นาฏยศัพท์

5

5.

ฝึกซ้อม

25

6.

นำเสนอผลการเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้

5