สถานที่ : อาคารคชินทร (อาคาร 2) ชั้น 3 ห้อง 231

วิทยากรแกนนำ
    1. นางอิสราภรณ์     โพธิ์สุวรรณ
    2. นางสุภาพร          ลอยทอง
    3. นางผ่องใส          บัวหุ่ง                  
    4. นางสำราญ          พิศโฉม    
    5. นางพานทอง       ไกรทอง      

เอกสาร