สถานที่ : อาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นางรัตนพรรณ     สุขสวัสดิ์
    2. นางวณิชชา         กลมกลาง       
    3. นายศิริกาญจน์     บรรณวัฒน์                 
   
เอกสาร