สถานที่ : อาคารศรีสุระ (ห้องสมุด ชั้น 2)

วิทยากรแกนนำ
    1. นางสุภาวดี                ขันคำ
    2. นางรุ้งดาว                 กลิ่นหอม
    3. นายสาโรช                มงคล
    4. นางสาวพชรพรรณ     ศรีพันธ์
    5. นางณัชชา                 บูรณ์เจริญ

เอกสาร