สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 2)  ชั้น 1

วิทยากรแกนนำ
    1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง      
    2. นายทรงชัย  บุญสุยา
    3. นายไผ่  พรมเพชร
                
เอกสาร