สถานที่ : อาหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1)  ชั้น 1 

วิทยากรแกนนำ
    1. นายทรงชัย  บุญสุยา      
    2. นายไผ่  พรมเพชร
    3. นายสิทธิพล  นามสว่าง
              
 เอกสาร