สถานที่ : ด้านหน้าอาคารคชสาร (อุตสาหกรรม 1) ชั้น 1

วิทยากรแกนนำ
    1. นายทรงชัย  บุญสุยา      
    2. นายไผ่  พรมเพชร
    3. นายสิทธิพล  นามสว่าง
    4.
นายครรชิต  คงสำราญ
    5. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
    6. นางสาวชฎารัตน์  สำนักนิตย์
            
1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    - เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้

   - เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะกลายเป็นขยะ  นำกลับมาสร้างเป็นของใช้ใหม่  เพิ่มความสวยงาม  ใส่ไอเดียใหม่ๆ  ให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่า     - ช่วยลดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อน

2. ข้อมูลความรู้ 

    - ความหมาย  และความสำคัญของ  4R/1U     - ประโยชน์ของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

3. วิธีการใช้ฐาน
    -  จัดฐานการเรียนรู้บริเวณด้านหน้าอุตสาหกรรม 1     -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

   -  ตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้     -  สร้างสิ่งของเครื่องใช้

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้

ลำดับที่

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์การสร้างสิ่งของเครื่องใช้

5 นาที่

2

เรียนรู้  ความหมาย  ความสำคัญของ  4R/1U และประโยชน์ของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

10 นาที่

3

เรียนรู้พร้อมการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

25 นาที่

4

นำเสนอผลงาน

10 นาที