สถานที่ : ข้างเรือนเพาะชำอาคาร 6
วิทยากรแกนนำ
    1. นายไพสิทธิ์  คงทน      
    2. นายสุนทร  คงทน               
    3. นายครรชิต  คงสำราญ                  

1. วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้
    1. เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ
    2. เพื่อฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ
    3. เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ข้อมูลความรู้ 
    การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

3. วิธีการใช้ฐาน
    1. ศึกษาใบความรู้
    2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
    3. ลงมือปฏิบัติ
    4.  สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

4. ตารางการปฏิบัติและเวลาที่ใช้ (50 นาที)

ลำดับ

การปฏิบัติ

เวลาที่ใช้

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์

5 นาที

2

เรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

10 นาที

3

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และลงมือปฏิบัติ

30 นาที

4

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

5 นาที