สถานที่ : เรือนเพาะชำข้างอาคาร 6

วิทยากรแกนนำ
    1. นายสุนทร  คงทน      
    2. นายไพสิทธิ์  คงทน
    3. นายครรชิต  คงสำราญ
               
 เอกสาร