วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ควบคู่ค่านิยมหลักของไทย  ก้าวไกลด้านกีฬา  ล้ำหน้าเทคโนโลยี สื่อสารดีสองภาษา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เป็นพลโลก
ภายในปี ๒๕๖๐

เอกลักษณ์

“สง่างาม : SMART”

S = Spirit         = สปิริต, ความมีน้ำใจ, การให้เกียรติ, การให้โอกาส
M = Moral       = คุณธรรม

A= Accuracy    = ความถูกต้อง

R= Respect      = การเคารพ

T=Technology  = เทคโนโลยี

อัตลักษณ์

“ความรู้  คุณธรรม คุณภาพ”


วัฒนธรรมองค์กร

“รู้-รัก-สามัคคี”


ค่านิยมองค์กร
“ทำงานเชิงระบบ  เคารพกติกา”

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนสุรวิทยาคาร

            โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  โดยได้ดำเนินการดังนี้

 1. PLAN ( ขั้นตอนการวางแผน  )

  1. กำหนดนโยบายสถานศึกษา

  2. กำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

  3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี(กำหนดโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่เกี่ยวข้อง)

  5. มอบหมายผู้รับผิดชอบ

 1. Do  ( ขั้นตอนการปฏิบัติ )

             2.1 ด้านบริหารการจัดการสถานศึกษา

             2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดระบบการเรียนรู้

             2.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

 1. Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ )

3.1 ติดตาม  นิเทศ  การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

3.2 ตรวจสอบผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน    

         4. Action ( ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม )

             4.1 ร่วมพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ

             4.2 ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ปรับปรุง/พัฒนา